Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 28. 09. 2020
Meniny má Václav

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Matrika - Ako vybaviť:

1. Sobáše

Snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva v meste Sabinov, majú možnosť sa zosobášiť v sobášnej miestnosti:
v budove Mestského úradu na prízemí - bez poplatku 
Termíny k uzavretiu manželstva je potrebné vždy konzultovať s Matričným úradom v Sabinove. 
Fotografie Obradnej siene na Mestskom úrade: 

 

2. Vítanie detí do života

Zápisy detí do pamätnej knihy Mesta Sabinov robíme v sobášnej sieni:
v budove Mestského úradu na prízemí - bez poplatku

Zápisy sú individuálne.

3. Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, ktorý vystaví zmocnenie k uzavretiu manželstva pre matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady: (pokiaľ sú obidvaja snúbenci slovenskými občanmi)
Slobodní:

 • vlastné rodné listy
 • platné občianske preukazy

Ovdovelí:

 • vlastné rodné listy
 • platné občianske preukazy
 • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho

Rozvedení:

 • vlastné rodné listy
 • platné občianske preukazy
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviská. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Cudzinci predložia:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
Je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade.

4. Vystavenie matričného dokladu na použitie v SR

Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade, alebo písomnou formou.

Potrebujete:
Osobne:

Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 1,50 € (50 Sk) v hotovosti.

Písomná žiadosť:
Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť (viď príloha) a vloží do obálky 1,50 € (50 Sk) v hotovosti.
Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.

Príloha č. 2: Žiadosť o vystavenie matričného dokladu 

 

5. Vystavenie matričného dokladu na použitie v cudzine

Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade, alebo písomnou formou.

Potrebujete:

Osobne:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 1,50 € (50 Sk) v hotovosti.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.

Písomná žiadosť:
Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť /viď príloha/ a vloží do obálky 1,50 € (50 Sk) v hotovosti.
Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu. 

Príloha č. 2: Žiadosť o vystavenie matričného dokladu

6. Vystavenie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine

K uzavretiu manželstva v cudzine Matričný úrad vydáva potvrdenie.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia.

Potrebujete: 

Osobne:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz.

 

7. Úmrtie v rodine

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého. 

Potrebujete:
3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.

Obdržíte na matrike:
- úmrtný list
- tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb
- informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku
- informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom

8. Zápis do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)

Matričné udalosti slovenských občanov vzniknuté v cudzine.
Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine.
Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na Matričnom úrade.

 

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:
Zápis o narodení:
cudzozemský rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka
doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list
ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode
ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom
súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)
ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky -ová: písomnú žiadosť
Zápis o uzavretí manželstva:
cudzozemský sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka
doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
rodný list žiadateľa
ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený: právoplatný rozsudok o rozvode
ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela
ak nevesta - slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky -ová: písomnú žiadosť
Zápis o úmrtí:
cudzozemský úmrtný list - úradne preložený do slovenského jazyka
doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
rodný list zomrelého
Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.
V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom.

Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka.

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2