Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 25. 05. 2020
Meniny má Urban

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Architektonicko-ideová súťaž

ErbSBmOblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš a Mesto Sabinov v zmysle ustanovenia § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e architektonicko-ideovú súťaž na vyhotovenie konceptu pre tematickú trasu „Obchod na korze“.

1. Vyhlasovateľ:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš
Zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky: 26683/2015/SCR
IČO: 50076515
DIČ: 2120245754
IBAN: SK 85 7500 0000 0040 2253 3420
Sídlo: Námestie slobody 62, 083 01 Sabinov
Korešpondenčná adresa: Hlavná 73, 080 01 Prešov
tel.: +421 908 546 716
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.regionsaris.sk
a
Mesto Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov
konajúce Ing. Petrom Molčanom, primátorom mesta

2. Predmet verejnej obchodnej súťaže
autorská súťaž na vyhotovenie ideového konceptu pre tematickú trasu „Obchod na korze“.

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Mgr. Pavol Molnár
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 051/4880420

4. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby a právnické osoby. Každý účastník súťaže predloží pri podaní návrhu vyhlasovateľovi:
• fyzická osoba
• fyzická osoba – živnostník: výpis zo živnostenského registra (nie starší ako 1 mesiac- fotokópia)
• právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac- fotokópia)
• čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá záväzky voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie.
Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

5. Kritéria súťaže:

 Zapracovanie minimálne 10 lokalizácii (miest zastavenia na tematickej trase) z priloženého zoznamu príloha č. 1, ktoré bezprostredne súvisia s natáčaním Oscarového filmu „Obchod na korze“.

 Maximálny rozmer informačnej tabule(výška 1,50 m a šírka 0,7 m) a spôsob jej umiestnenia.

 Vypracovanie dizajn manuálu pre označenie miesta zastavenia na tematickej trase.

 Na každom mieste zastavenia (mieste lokalizácie informačnej tabule), navrhnúť spôsob prezentácie príbehu z Oscarového filmu „Obchod na korze“ spojeného s týmto miestom.

 Navrhnúť umelecké dekorovanie miesta zastavenia a informačnej tabule podľa témy „Sabinova ako Oscarového mesta“ a prepojenie na samotný film „Obchod na korze“.

 Bližšie špecifikovať použité materiály na zhotovenie informačnej tabule a jej umelecké dekorovanie. Odporúčame si vybrať z týchto materiálov : mramor, corten, nerez, žula, prírodný kameň a iné...

 Navrhnúť bezpečné osadenie informačnej tabule bez výkopových prác.

 Určiť náklad na jedno miesto zastavenia (zhotovenie informačnej tabule vrátane umeleckého dekorovania a osadenie tabule), pričom odporúčame dodržať maximálny limit - 850 EUR s DPH na jedno miesto zastavenia.

 Poskytnutie súhlasu s uzatvorením zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy vypracovanej mestom Sabinov, predmetom ktorej okrem iných bude bezodplatné nadobudnutie výhradnej licencie na použitie diela, použitie diela v plnom rozsahu predpokladanom ustanovením § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a poskytnutie licencie v územne a vecne neobmedzenom rozsahu a na neobmedzenú dobu trvania (právo na použitie diela počas celej doby trvania autorských práv).

 Odmena pre výhercu súťaže je 500 Eur s DPH.

 Návrh 1x elektronická verzia na CD a 5 x tlačená forma farebne.

6. Spôsob podávania súťažných návrhov
Navrhovatelia sú povinný doručiť, alebo zaslať záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením
Autorská súťaž na vyhotovenie ideového konceptu pre tematickú trasu „Obchod na korze“.- NEOTVÁRAŤ

na adresu : Mesto Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

alebo osobne na podateľni MsÚ v Centre 1. kontaktu pre občanov.

7. Lehota na podávanie súťažných návrhov
Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 07.11.2017 do 13,00 hod. Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní meniť, dopĺňať ani upravovať. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam, takéto návrhy komisia odmieta. Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.

8. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy
Výsledky súťaže budú zverejnené na informačnej tabuli mesta Sabinov a na internetovej stránke mesta www.sabinov.sk. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od rozhodnutia komisie. Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
Kedykoľvek zrušiť túto architektonicko-ideovú súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.sabinov.sk.
Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu.
Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.
V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z architektonicko-ideovej súťaže.

V Sabinove dňa 16.10.2016

Ing. Peter Molčan
primátor mesta

Príloha č.1
Zoznam stanovíšť
turisticky sprievodcovský chodnik
Obchod na korze

1. Centrum na korze - Námestie slobody 62
2. Medzi parkami (ako je elektronický infobod) - melódia z obchodu na korze, valčík Zdenek
Liška, Námestie slobody 57
3. Holičstvo Jozefa Katza - Námestie slobody 12
4. Mestský úrad - Námestie slobody 57
5. Brtkova skrýša - poštár Piti Baci, Námestie slobody 35
6. Pochod Hlinkovej Gardy - Stĺp Panny Márie
7. Múzeum ako väzenie - Námestie slobody 100
8. Socha Oscar - Námestie slobody 12
9. Oscar graffity Jam Murgašova pri garážach
10. Železničné priecestie - Kapitána Nálepku 11
11. Brtkova cesta na korzo - Jilemnického
12. Nech žije vodca murik - Ružová
13. Brtkov dom – Jilemnického pri píle
14. Vodopád - chytanie ryb (kocurpark)
15. Zlatník Blumenfeld - Námestie slobody 46
16. Trafikant Gejza - Námestie slobody 46
17. Grandhotel Bocian - Námestie slobody 52
18. Obchod na korze Lautmann - Námestie slobody 74
19. Mohyla víťazstva – pomník padlých hrdinov / socha Sabíny

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2