Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 09. 12. 2022
Meniny má Izabela

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry

znancovaIng. Vlasta Znancová - vedúca oddelenia

 

tel.: +421 51 4880 413
fax: +421 51 4523 530

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

- Školský úrad Sabinov 
- Referát pre personalistiku a mzdy na úseku školstva
- Referát školstva, kultúry a telesnej výchovy 

 

Oddelenie školstva plní najmä tieto úlohy:

1. vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení
2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení
3. zriaďovanie a zrušovanie základných škôl, základných umeleckých škôl, predškolských zariadení, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských kuchýň a školských jedální pre žiakov MŠ a ZŠ, jazykových škôl pri základných školách
4. vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ
5. vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom
6. zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto zriaďovateľom
7. určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej ZŠ plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a škol. zariadení
8. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti
9. prideľovanie finančných prostriedkov cirkevnej škole a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami
10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
11. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry
12. súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov
13. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu
14. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých
15. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov
16. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody
17. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru
18. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry
19. vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ
20. v oblasti investícií zostavuje plán a rozpočet pre školy a školské zariadenia, ktoré zriaďuje
21. vykonáva správu škôl a školských zariadení a na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje:
a/ priestory a materiálno-technické vybavenie
b/ didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese
c/ finančné prostriedky na prevádzku a údržbu
d/ investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov
22. vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré
pridelila podľa osobitného predpisu a kontrolu účelnosti hospodárenia s majetkom obce v správe školy
23. zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských
zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom
24. vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky
/priestupkové konanie/
25. vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach ZŠ, ZUŠ a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a v ktorých rozhodol riaditeľ v prvom stupni
26. určuje školské obvody pre jednotlivé školy, príp. spoločné školské obvody pre susedné obce a vypracováva všeobecne záväzné nariadenie
27. oznamuje obciam prijatie detí s trvalým bydliskom v obci do základnej školy v meste
28. určuje školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej ZŠ plniť povinnú školskú dochádzku
29. spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti
30. prerokúva s radou školy a riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktoré zriadila:
a/ koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia
b/ rozpočet a materiálno-technické podmienky na činnosť školy alebo šk. zariadenia
c/ personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov škôl a šk. zariadení
d/ požiadavky mesta na skvalitnenie starostlivosti o žiakov
e/ správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

 Mesto v rámci prenesených kompetencií ďalej:

- zabezpečuje voľby do mestskej školskej rady
- určuje spôsob a právnu formu hospodárenia CVČ
- dáva súhlas na stravovanie dospelých stravníkov a iných osôb v ŠJ
- určuje výšku úhrady za stravu detí, žiakov, študentov a dospelých osôb v zariadeniach školského stravovania
- udeľuje súhlas na podnikateľskú činnosť zariadenia školského stravovania
- určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov predškolského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom
- po prerokovaní s riaditeľom poskytuje priestory predškolského zariadenia v čase mimo prevádzky aj na iné výchovno-vzdelávacie záujmové činnosti
- zabezpečuje prípravu materiálov pre rokovanie mestskej školskej rady a komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru pri MsZ.

 

 • Vykonáva činnosti vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy – vybavovanie priestupkov vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
 • Vykonáva samostatné vybavovanie agendy, týkajúcej sa poskytovania dávok deťom a žiakom v hmotnej núdzi.
 • Vedie evidenciu o priestupkoch, vypracovávať štatistické výkazy a hlásenia.
 • Sleduje zmeny platných právnych predpisov a zapracovávať ich do vedenia svojej agendy.
 • Vedie evidenciu a vyúčtovania všetkých dávok, ktoré sa poskytujú deťom a žiakom v hmotnej núdzi, predkladať vyúčtovania týchto dávok ÚPSVaR.
 • Zabezpečuje spoluprácu s ÚPSVaR a jednotlivými školami a školskými zariadeniami vo veci poskytovania dávok deťom a žiakom v hmotnej núdzi.
 • Vyhotovuje rozpisy jednotlivých dávok na jednotlivé školy a školské zariadenia a finančné operácie zabezpečovať finančnou kontrolou /predbežnou/.
Zodpovedný referent:  Eva Kovalíková 051 - 4880 421 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 • Sleduje zmeny mzdových, daňových a iných súvisiacich predpisov /vrátane vnútroorganizačných/ a zapracováva ich do vedenia svojej agendy.
 • Vykonáva samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce na úseku školstva.
 • Vykonáva likvidáciu platov a ich ostatných zložiek pre zamestnancov školstva.
 • Komplexne spracováva mzdovú agendu a viesť mzdové listy zamestnancov.
 • Vedie mesačnú analytickú evidenciu o čerpaní mzdových prostriedkov na úseku školstva.
 • Vykonáva ročnú uzávierku miezd a zostavovať ročné vyúčtovanie dane zo mzdy.
 • Vykonáva odvody z miezd, viesť o nich evidenciu, zostavovať výkazy pre príslušné ustanovizne.
 • Vykonáva výpočet a likvidovať nemocenské dávky, cestovné príkazy a ďalšie náhrady, vydávať potvrdenia o výške príjmov.
 • Spracováva štatistické výkazy a hlásenia, predkladať príslušným orgánom evidenčné listy zamestnancov.
 • Vyhotovuje prevodné príkazy v oblasti PaM na úseku školstva a všetky finančné operácie zabezpečovať finančnou kontrolou /predbežnou/.
 • Vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, vyhotovovať pracovné zmluvy.
 • Zostavovať rozpočet miezd pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity.
 • Predkladá návrhy na platové zaradenie prijatých zamestnancov, návrhy na postupy zamestnancov do vyšších platových stupňov a návrhy na iné plnenia v oblasti miezd pre školy a školské zariadenia v súlade s platnými právnymi normami.
 • Pripravuje návrhy a zabezpečovať úlohy spojené s personálnym obsadením v školách a školských zariadeniach bez právnej subjektivity v zmysle platných právnych predpisov.
 • Pripravuje materiály pre rokovanie orgánov mesta a ich poradných orgánov, týkajúce sa mzdových a personálnych otázok.
 • Pripravuje vyjadrenia k návrhu kolektívnej zmluvy medzi mestom a OZ zamestnancov školstva..
 • Pripravuje vnútroorganizačné predpisy a pokyny, týkajúce sa mzdovej a personálnej agendy v školách a školských zariadeniach bez právnej subjektivity.
 • Zabezpečuje ochranu osobných údajov zamestnancov školstva v zmysle platných právnych predpisov.
Zodpovedný referent:  Ing. Slávka Želinská 051 - 4880 401 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2